NAJUSPEŠNEJŠI IZVAJALEC USPOSABLJAnja LETA 2021 in 2022

91,25% USPEŠNOST

Usposabljanje o ravnanju z orožjem

O USPOSABLJANJU

Usposabljanje je namenjeno varnemu ravnanju z orožjem in uveljavlja določene standarde za vse lastnike orožja. Glede ravnanja z orožjem je v veljavi splošno pravilo, da mora vsakdo z orožjem in strelivom ravnati s posebno skrbnostjo. Posebna skrbnost pri ravnanju z orožjem se kaže v njegovi pravilni in strokovni uporabi, nošenju, prenašanju in hrambi ter prizadevanju, da je orožje v brezhibnem stanju. 

V delu teoretičnega usposabljanja se tečajniki seznanijo s temami iz Ustave RS, Zakona o orožju in na njegovi podlagi izdanih podzakonskih predpisov, Zakona o javnem redu in miru, Zakona o javnih zbiranjih in Kazenskega zakonika, ter poznavanjem orožja in varnim ravnanjem z orožjem.  

V delu praktičnega usposabljanja se tečajniki seznanijo s sestavo orožja in varnim ravnanjem z orožjem, razstavljanjem in sestavljanjem orožja, pravilnim ravnanjem pri uporabi orožja (streljanje in odpravljanje zastojev) in uporabo zaščitnih sredstev.

V času rokovanja z orožjem lahko pride do najrazličnejših stanj, ki ogrožajo življenje. V tej literaturi bodo obravnavane le strelne poškodbe. Praktično vsi ukrepi, ki bodo opisani pa se lahko uporabljajo tudi v drugih situacijah. Še vedno je na prvem mestu preventiva s pravilno uporabo strelnega orožja. Tečajniku želimo, da bi celo življenje pomnil veščine prve pomoči, a jih v praksi ne bi nikoli potreboval.

Pri usposabljanju uporabljamo zelo kvalitetno kratkocevno orožje priznanih proizvajalcev:

Icon
Glock 23, 40S&W
Icon
Walther Q5 Match, 9x19mm
Icon
Walther PPQ, 9x19mm
Icon
HS XDM-9 4,5, 9x19mm
Icon
CZ Tactical Sport, 9x19mm
Teoretični del usposabljanja obsega naslednje sklope:

a) poznavanje predpisov (5 pedagoških ur)

Ustava Republike Slovenije

Zakon o orožju in podzakonski predpisi

Kazenski zakonik in sicer poglavja:

 • splošne določbe o kaznivem dejanju,
 • varnostni ukrepi,
 • kazniva dejanja zoper življenje in telo,
 • kazniva dejanja zoper človekove pravice in svoboščine,
 • kazniva dejanja zoper premoženje,
 • kazniva dejanja zoper javni red in mir.

Zakon o varstvu javnega reda in miru

Zakon o javnih zbiranjih

b) poznavanje osnov nudenja prve pomoči pri ranah s strelnim orožjem (3 pedagoške ure)

 • vrste strelnih ran,
 • ugotovljanje osnovnih življenjskih funkcij,
 • poznavanje položajev in prenos poškodovanca,

Poznavanje ukrepov prve pomoči v primerih strelnih ran:

 • kadar je oseba pri zavesti,
 • kadar je oseba nezavestna,
 • kadar jo je treba oživljati,
 • kadar krvavi,
 • kadar je v šoku…

c) poznavanje orožja in varno ravnanje z orožjem (2 pedagoški uri):

 • tehnične lastnosti posameznih vrst/tipov kratkocevnega in dolgocevnega orožja,
 • razstavljanje in sestavljanje orožja ter vzdrževanje orožja,
 • poznavanje pravil varnega ravnanja z orožjem,
 • uporaba zaščitnih sredstev pri streljanju.
Praktični del usposabljanja obsega (5 pedagoških ur)
 1. sestavo orožja in varno ravnanje z orožjem,
 2. razstavljanje in sestavljanje orožja,
 3. pravilno ravnanje pri uporabi orožja (streljanje in odpravljanje zastojev),
 4. uporabo zaščitnih sredstev.

Prikaz varnega rokovanja s praznim orožjem zajema:

 • varno jemanje iz embalaže,
 • kontrola orožja (napolnjeno, prazno),
 • drža orožja (orožje obrnjeno v varno smer, prst izven branika orožja),
 • prikaz delovanja vseh zunanjih krmilnih vzvodov na orožju,
 • preveritev delovanja varnostnih mehanizmov (funkcij) orožja,
 • postopek polnjenja in praznjenja ter menjave nabojnikov,
 • izbira pravega streliva med različnim strelivom,
 • razstavljanje in sestavljanje orožja ter postopek čiščenja in vzdrževanja.

Prikaz varnega rokovanje in streljanje z orožjem zajema:

 • priprava orožja in pravilna drža orožja,
 • praktični prikaz odpravljanja zastojev,
 • uporaba zaščitnih sredstev,
 • izvajanje streljanja.

Usposabljanje v streljanju se izvaja s kratkocevnim orožjem na civilnem strelišču. Uporablja se orožje izvajalca in krožna tarča velikosti 50×50 cm, na razdalji 15 m. Kandidat se usposablja, da izstreli tri strele za preizkus in deset strelov za oceno.

O PREIZKUSU ZNANJA O RAVNANJU Z OROŽJEM

Preizkus znanja izvaja komisija za preizkus znanja (v nadaljnjem besedilu: komisija). 

Predsednika, enega ali več namestnikov predsednika in člane komisije imenuje minister, pristojen za notranje zadeve, izmed javnih uslužbencev ministrstva in strokovnjakov, ki jih za člane komisij predlagajo strelske športne organizacije, ki so članice Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez ali mednarodno in uradno priznane strelske športne zveze ali strelske organizacije, ki ima status nevladne organizacije v javnem interesu na področju športa (v nadaljnjem besedilu: registrirane strelske organizacije), in izvajalci usposabljanja. 

Kandidati opravljajo preizkus znanja pred tremi člani komisije, pri čemer mora biti en član predstavnik ministrstva. Komisijo za posamezen preizkus znanja sestavi predsednik komisije   oziroma njegov namestnik izmed predstavnikov registriranih strelskih organizacij, izvajalcev usposabljanja in predstavnikov ministrstva na podlagi predhodnega pisnega obvestila izvajalca usposabljanja, da se izvede preizkus znanja o ravnanju z orožjem. Če v komisijo za posamezen preizkus znanja ni imenovan član, ki je predstavnik izvajalca usposabljanja, ima predstavnik izvajalca usposabljanja možnost spremljati potek preizkusa znanja.

Prijava k opravljanju preizkusa znanja

 • Kandidat se lahko prijavi k opravljanju preizkusa znanja po zaključku usposabljanja.
 • Kandidat pošlje prijavo za opravljanje preizkusa znanja z njegovimi osebnimi podatki izvajalcu usposabljanja na obrazcu iz priloge 1.

Preizkus znanja se izvede, če je k preizkusu znanja prijavljenih najmanj deset kandidatov.

Obseg preizkusa znanja

Preizkus znanja obsega teoretični in praktični del. Kandidat mora najprej uspešno opraviti teoretični del preizkusa znanja, da lahko pristopi k praktičnemu delu.

Teoretični del preizkusa znanja

 • Teoretični del preizkusa znanja obsega pisni in ustni del.
 • Pisni del obsega deset vprašanj iz posameznega sklopa teoretičnega dela usposabljanja iz 8. člena pravilnika, pri čemer mora kandidat vsaj na tri vprašanja odgovarjati opisno, ostala vprašanja pa so podana v obliki obkroževanja pravilnega odgovora, ki je ovrednoten s točkami. Ustni del vsebuje tri vprašanja iz posameznega sklopa teoretičnega dela usposabljanja.

Praktični del preizkusa znanja

 • Praktični del preizkusa znanja obsega splošni in posebni del.
 • Splošni del izvede kandidat z orožjem izvajalca usposabljanja. Posebni del kandidat izvede s svojim orožjem, in sicer po vsaki nabavi novega tipa/vrste orožja, pred izdajo orožnega lista ali pred vpisom orožja v orožni list oziroma pred potrditvijo pooblastila za nošenje orožja. Posameznik, ki poseduje dovoljenje za zbiranje orožja, in posameznik, ki se mu izda dovoljenje za posest orožja, mora opraviti posebni del pred prvo izdajo dovoljenja za nabavo streliva za posamezen tip/vrsto orožja.
Pri splošnem in posebnem delu praktičnega preizkusa znanja kandidat izvede: 
 
1.  prikaz varnega rokovanja s praznim orožjem:
 • varno jemanje iz embalaže,
 • kontrola orožja (napolnjeno, prazno),
 • drža orožja (orožje obrnjeno v varno smer, prst izven branika orožja),
 • prikaz delovanja vseh zunanjih krmilnih vzvodov na orožju,
 • preveritev delovanja varnostnih mehanizmov (funkcij) orožja,
 • postopek polnjenja in praznjenja ter menjave nabojnikov,
 • izbira pravega streliva med različnim strelivom,
 • razstavljanje in sestavljanje orožja ter postopek čiščenja in vzdrževanja.
2.  rokovanje in streljanje z orožjem:
 • priprava orožja in pravilna drža orožja,
 • praktični prikaz odpravljanja zastojev,
 • uporaba zaščitnih sredstev,
 • izvajanje streljanja.

Splošni del praktičnega dela preizkusa znanja se opravi s kratkocevnim orožjem izvajalca usposabljanja na civilnem strelišču. Uporablja se krožna tarča velikosti 50×50 cm na razdalji 15 m. Kandidat izstreli tri strele za preizkus in deset strelov za oceno. Strele za preizkus izstreli kandidat v petih minutah, strele za oceno pa v desetih minutah.

Pri posebnem delu praktičnega dela preizkusa znanja se streljanje opravi z orožjem kandidata na strelišču, ki je za tako orožje primerno. Tarčo, razdaljo, število strelov in čas streljanja določi predstavnik izvajalca usposabljanja, pri katerem kandidat opravlja posebni del praktičnega dela preizkusa znanja.

Stroške opravljanja usposabljanja in preizkusa znanja mora kandidat poravnati izvajalcu usposabljanja pred opravljanjem preizkusa.

Na izrecno željo posameznika omogočamo tudi usposabljanje za enega (1/1) ali dva (1/2) kandidata.  Stroški izvedbe so sorazmerno višji.

Informacije na tel. št. 031 007 783.

Spletna prijava k usposabljanju o ravnanju z orožjem

  STRELSKO DRUŠTVO PROARMIS PTUJSKA CESTA 97, 2000 Maribor
  ZADEVA: Prijava k usposabljanju o ravnanju z orožjem

  UNIVERZALNI PLAČILNI NALOG

  Ostanimo povezani

  Kontakt

  Strelsko društvo Proarmis
  Ptujska cesta 97, 2000 Maribor

  051 456 300
  [email protected]

  SD PROARMIS. Vse pravice pridržane. 2022.